Praca na Cyprze

Opublikowano: 31-01-2023

Wróć do spisu artykułów


Ogólne informacje o Cyprze:

Cypr leży w północnowschodniej części Morza Śródziemnego, na południe od Turcji, i jest największą wyspą we wschodniej części Morza Śródziemnego. To jeden z najmniejszych krajów UE, po Malcie i Luksemburgu. Cypr przystąpił do UE jako wyspa de facto podzielona, lecz do UE należy całe terytorium wyspy. Turkowie cypryjscy są obywatelami UE, ponieważ są obywatelami kraju UE – Republiki Cypryjskiej – nawet jeśli zamieszkują w tej części Cypru, która nie jest kontrolowana przez rząd.

Do najważniejszych sektorów cypryjskiej gospodarki należą handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (28,7 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (20,2 %) oraz sektor nieruchomości (11,1 %).

Główne rynki eksportowe dla cypryjskiej gospodarki to Grecja, Irlandia i Wielka Brytania, a w przypadku importu – Grecja, Wielka Brytania i Włochy.

Stolica: Nikozja

Powierzchnia: 9 251 km²

Ludność państwa: 847 008 (2015 r.)

Odsetek ludności UE: 0,2 % (2015 r.)

Produkt krajowy brutto (PKB): 17,421 miliardów EUR (2015 r.)

Język urzędowy: grecki

Ustrój polityczny: republika prezydencka

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 6

Waluta: Euro. Członek strefy euro od 1 stycznia 2008 r.

Czy należy do strefy Schengen? Nie. Cypr nie jest członkiem strefy Schengen

Przewodnictwo w Radzie: Cypr sprawował rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE raz: w 2012 r.

Źródło: https://europa.eu Unia Europejska

Podejmowanie pracy na Cyprze:

Obywatele polscy mogą być zatrudniani na Cyprze na ogólnych zasadach, obowiązujących także Cypryjczyków tj. bez żadnych ograniczeń (oczywiście z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących w ramach Unii Europejskiej zasad), limitów i przepisów dyskryminujących.
Obywatele polscy mają prawo wjazdu na Cypr na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przy wjeździe nie ma żadnego obowiązku rejestracji pobytu. Osoby, które mają zamiar pozostać na wyspie dłużej niż 3 miesiące i podjąć tutaj pracę, muszą uzyskać określone zezwolenia i dokumenty.

Dla obywateli Unii Europejskiej praktycznie nie ma żadnych ograniczeń w zakładaniu przedsiębiorstw na Cyprze. Pierwszym krokiem potencjalnego inwestora dla założenia firmy jest pisemne wystąpienie do Department of Registrar of Companies (komórki Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki) z propozycją nazwy firmy, a następnie uzyskanie akceptacji proponowanej nazwy. Odpowiednie formularze dla realizacji tego kroku dostępne są na stronie: www.mcit.gov.cy/drcor

Poszukiwanie pracy na Cyprze:

Publiczne służby zatrudnienia - www.mlsi.gov.cy/dl

Obywatel polski przebywający już na Cyprze może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w dowolnym Lokalnym Biurze Pracy (District Labour Office), okazując paszport lub dowód osobisty. Dodatkowo należy przedłożyć formularz o rejestracji pobytu w celu ustalenia jak długo dana osoba przebywa na Cyprze. Wszelkie dokumenty, poświadczające posiadanie określonych kwalifikacji powinny być przetłumaczone na język grecki lub angielski przez tłumacza przysięgłego. Lokalne Biura Pracy powinny pomagać w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy – są one też najlepszym adresatem ewentualnych skarg pracowniczych.

Na Cyprze jest szeroko rozwinięty system agencji pośrednictwa pracy, które często na zasadzie długoletnich kontaktów współpracują z poszczególnymi większymi pracodawcami (np. sieciami hotelowymi czy gastronomicznymi). Agencje te funkcjonują w oparciu o ustawę z 1997 r. (Private Employment Agencies Law) i muszą posiadać ważną licencję wydaną przez cypryjskie Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Gazety na Cyprze są uważane za ważne źródło informacji dla osób poszukujących pracy. Na stronie rządu cypryjskiego www.cyprus.gov.cy można znaleźć linki do stron internetowych głównych gazet cypryjskich.

Innym sposobem poszukiwania pracy jest internetowa baza ofert Publicznych Służb Zatrudnienia Cypru: www.pescps.dl.mlsi.gov.cy. Szczegóły dotyczące ofert pracy są tam również dostępnew języku angielskim. Osoby poszukujące pracy mają możliwość umieszczenia swojego CV w bazie CV znajdującej się na stronie, gdzie dostęp mają również pracodawcy.

Warunki pracy na Cyprze:

Minimalny wiek, w którym możliwe jest zawarcie umowy o pracę, wynosi 15 lat. Na Cyprze nie ma jednolitego systemu zawierania umów. Zawarcie umowy w formie pisemnej nie jest obowiązkiem wymaganym prawnie. W przypadku, gdy warunków zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie lub branży działalności w ogólności nie reguluje układ zbiorowy, można zastosować zarówno umowę na czas określony, jak i nieokreślony.
Ustawa o udzielaniu przez pracodawcę informacji pracownikom w zakresie warunków regulujących umowę lub stosunek pracy (Nr 100(I)/2000) zobowiązuje pracodawcę do udzielenia każdemu pracownikowi następujących informacji na temat stosunku pracy:

 • danych stron (pracodawcy i pracownika);
 • miejsca świadczenia pracy przez pracownika;
 • zarejestrowanego adresu siedziby organizacji;
 • opisu stanowiska lub specjalizacji i stopnia pracownika, kategorii zatrudnienia oraz celu pracy;
 • daty rozpoczęcia zatrudnienia;
 • czasu trwania zatrudnienia (jeżeli jest to czas określony);
 • uprawnień pracownika do płatnego urlopu oraz czasu i metody jego udzielania;
 • okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • wynagrodzenia pracownika;
 • godzin pracy (w ujęciu dziennym lub tygodniowym);
 • układów zbiorowych regulujących warunki zatrudnienia i pracy.

Informacji wymienionych powyżej należy udzielić w liście informującym o zatrudnieniu lub umowie o pracę, bądź w dowolnym innym dokumencie, takim jak układ zbiorowy, opatrzonym podpisem pracodawcy. Informacje należy przekazać nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty rozpoczęcia zatrudnienia.
Na Cyprze najszerzej stosowane są umowy na czas nieokreślony. W niektórych sektorach, takich jak turystyka i rolnictwo, szeroko występuje zatrudnienie sezonowe.

Czas pracy
Czas pracy waha się w zależności od sektora i zawodu, między 38 a 40 godzin tygodniowo (maksymalnie do 48 godz./tyg.).
Ustawa określa maksymalną liczbę godzin pracy, różnice w różnych branżach są regulowane przez układy zbiorowe.
Odstępstwa od powyższego muszą być uzgodnione i określone w umowach zbiorowych. Przekroczenie (na żądanie pracodawcy) wymiaru łącznego czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym jest podstawą do naliczania nadgodzin (o ile nie jest kompensowane równoważnie dniami wolnym od pracy). Okres rozliczeniowy może obejmować maksimum 4 miesiące. Tygodniowy czas pracy oraz tygodniowy czas odpoczynku są regulowane specjalnym ustawodawstwem w przypadku sprzedawców sklepowych, pracowników biurowych, kierowców oraz pracowników hoteli i centrów rozrywki.

Urlop wypoczynkowy
Ustawodawstwo określa minimalny płatny urlop roczny na poziomie czterech tygodni (20 dni roboczych dla pracowników pracujących w systemie pięciodniowego tygodnia oraz 24 dni robocze dla pracowników pracujących w systemie sześciodniowego tygodnia pracy). Przepisy o urlopie rocznym są również ustalane w umowach pomiędzy pracodawcami, a przedstawicielami pracowników. Takie przepisy nie mogą być sprzeczne z ustawodawstwem o minimalnym urlopie rocznym.
Każde przedsiębiorstwo ustala okres, w którym jego pracownicy mogą wziąć przysługujący im urlop roczny, zgodnie ze swoimi wymaganiami.

Wynagrodzenie za pracę
Na Cyprze płace są zazwyczaj ustalane poprzez układy zbiorowe (dotyczy to na przykład zatrudnienia w hotelarstwie i gastronomii, którego warunki są ściśle określone w umowie zbiorowej). Dla niektórych zawodów płace minimalne określane są obowiązującymi przepisami.
O przestrzeganie tych zasad dba zarówno resort pracy (Departament Pracy), jak i cypryjskie związki zawodowe kontrolujące warunki umów o pracę. Do nich można się też zgłaszać z uzasadnionymi skargami i zażaleniami na niedotrzymywanie warunków zatrudnienia przez pracodawcę. W przypadku, kiedy firma zatrudniająca obcokrajowców zapewnia im lokum i wyżywienie – wynagrodzenie pieniężne obcokrajowca może być obniżone.
Wypłaty są zazwyczaj dokonywane tygodniowo lub miesięcznie. Pracodawca pobiera z wynagrodzenia obciążenia obowiązkowe (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy). Układy zbiorowe zazwyczaj zawierane są na dwa lata i negocjowane pomiędzy pracodawcami a organizacjami pracowników. Procedury, jakich należy przestrzegać przy składaniu żądań oraz negocjowaniu i/lub mediacji, są uregulowane Kodeksem Stosunków Przemysłowych.
Ministerstwo Pracy ustala co roku poziomy płacy minimalnej dla pracowników biurowych, sprzedawców, pielęgniarek asystujących, opiekunek przedszkolnych i szkolnych.

Źródło: https://eures.praca.gov.pl

Strony z ofertami pracy na Cyprze: 

http://www.cyprusjobs.com/

http://www.cyprusjobcentre.com/

http://www.cyprusrecruiter.com/


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję